• Senior Finance & Control

  Voer controles uit voor jaarwerk en aangiften.

  Bewaak onze kwaliteit en automatiseringsgraad en voer continue verbeteringen door. Klantcontact!

 • Wie zijn wij?

  Steeds meer ondernemers besteden de boekhouding volledig uit. Dan is het van begin tot eind goed geregeld en kan de ondernemer kostbare tijd en energie richten op andere zaken. 100digitaal levert een “premium boekhoudservice met een uniek team, software en procedures: kwalitatief real-time boekhouden voor een gegarandeerd lage prijs waardoor we de basis leggen voor andere diensten als rechterhand van de ondernemer.

  Wat doe je?

  Alle mutaties worden digitaal aangeleverd en automatisch volledig of deels geboekt. Vervolgens verwerken onze administratief medewerkers deze boekingen consequent, kwalitatief en snel met een zo hoog mogelijke automatiseringsgraad. Dat is je startpunt. Jij controleert boekingen en verbetert onze robotisering en processen. Je stelt aangiften, rapportages en jaarrekeningen op en licht deze waar nodig toe aan klanten.
  Je bewaakt onze procedures, checklists en Service Level Agreement (SLA) en past continue verbeteringen toe. Samen met de afdeling Customer Succes ben je verantwoordelijk voor de klant tevredenheid.

  Wie ben je?

  Je bent een gedreven persoonlijkheid die het leuk vindt om in teamverband de uitdaging aan te gaan om de rechter hand van de ondernemer te zijn.
  Je bent financieel vakkundig (minimaal HBO niveau) en hebt behoorlijk wat ervaring met het verwerken van boekingen en opstellen van stukken.
  Je bent accuraat, service- en resultaatgericht, vasthoudend en een teamplayer. Je hecht veel waarde aan het nakomen van afspraken.

  Waarom bij ons?

  Bij 100digitaal helpen we elke dag ondernemers met starten en groeien. Door duidelijk en efficiënt te zijn en met ze mee te denken. Je maakt deel uit van onze start-up omgeving gericht op innovatie en toegevoegde waarde in de stabiele financiële sector. Je krijgt ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open.
  En niet geheel onbelangrijk: werken bij ons is super flexibel! Jij mag zeggen hoeveel uur, welke dagen, of je vooral thuis of vaker op één van onze kantoren in Groningen of Alkmaar wilt werken.
  We vinden persoonlijk contact heel belangrijk maar dat kan natuurlijk ook prima met video bellen.

  Superleuk als je solliciteert!
  Stuur een mailtje met je CV naar hester@100digitaal.nl

 • Add a subtitle here.

  Hello & Welcome!

×
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN versie 2021-2
Artikel 1. Definities
1.1 Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:
Abonnement: De maandelijks verlengde overeenkomst met betrekking tot de Administratieve Diensten, zoals nader gedefinieerd in Artikel A 3.1;
Algemene Voorwaarden: dit document;
Cliënt: de afnemer van Diensten aangeboden op hierna te noemen Websites
Dienst: De op de Website aangeboden diensten door 100digitaal en/of de Partners
100DIGITAAL: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 100DIGITAAL B.V., gevestigd te (9727 DL) Groningen aan de Rozenburglaan 15/4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78649552;
Partner: Een of meerdere van de uitvoerend partners van 100digitaal
Websites: De website van 100DIGITAAL, te weten: www.100digitaal.nl, 100bouw.nl, 100zorg.nl etc.
Wederpartij: Afnemer van een Dienst van 100DIGITAAL, specifiek in de context van Administratieve Diensten in sectie A.
1.2 Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de hierna genoemde artikelen het volgende:
a. een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar een “Bijlage” of een “Artikel” geldt als een bijlage of een Artikel van de Algemene Voorwaarden;
b. een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon;
c. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten en verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa;
d. de aanhef, kopje en nummering van Artikelen en/of Bijlagen (of onderdelen daarvan) in of bij de Algemene Voorwaarden zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie ervan;
e. de Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken deel uit van, de Algemene Voorwaarden. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden omvat mitsdien tevens een verwijzing naar deze Bijlagen;
f. een verwijzing naar “dochtermaatschappijen”, “groepsmaatschappijen“ respectievelijk “deelnemingen” geldt als een verwijzing naar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen respectievelijk deelnemingen zoals bedoeld in Artikel 2:24a BW, Artikel 2:24b BW respectievelijk 2:24c BW; en
g. de woorden “daaronder begrepen” en woorden van gelijke strekking betekenen “daaronder begrepen doch niet beperkt tot”.
1.3 Cliënt kan via de Websites Diensten afnemen van 100DIGITAAL.
1.4 De Diensten worden uitgevoerd door 100DIGITAAL of door één of meerdere Partners.
1.5 Cliënt kan kiezen uit verschillende producten Administratieve Diensten of Boekhouden as a Service.
1.6 De voorwaarden waaronder de Dienst geleverd wordt zijn afhankelijk van het type Dienst. Die voorwaarden worden hierna nader gespecificeerd.

Administratieve Diensten
Artikel A 1 Algemeen
A 1.1 De Artikelen beginnend met een A in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten houdende een Abonnement, die door 100DIGITAAL met klanten (hierna: “Wederpartij”) zijn gesloten, als ook in het algemeen op de overige door 100DIGITAAL of door derden namens 100DIGITAAL ten behoeve van Wederpartij verrichte Administratieve Diensten.
A 1.2 Mededelingen via e-mail dan wel op anderszins elektronische wijze worden behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontvangen op de dag der verzending.
A 1.3 Voorwaarden gehanteerd door Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die voorwaarden, met uitsluiting van onderhavige voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Een enkele verwijzing door Wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Wederpartij met als inhoud de exclusiviteit van deze eigen werking wordt nadrukkelijk afgewezen en leidt mitsdien niet tot toepasselijkheid op de overeenkomst.
A 1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden, tenzij anders overeengekomen, slechts voor één overeenkomst.
A 1.5 Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel A 2 Offertes, aanbiedingen
A 2.1 Aanbiedingen en offertes van 100DIGITAAL zijn steeds vrijblijvend. De op de website vermelde Abonnementen komen eerst tot stand nadat door 100DIGITAAL het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een Abonnement met Wederpartij aan te gaan.
100DIGITAAL kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
A 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is 100DIGITAAL daaraan niet gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen e-mail) aanvaardt.
Artikel A 3 Overeenkomst, Inhoud
A 3.1 De overeenkomst tussen 100DIGITAAL en Wederpartij behelst, tenzij anders is vermeld, een abonnement voor het verrichten van boekhoudkundige c.q. administratieve werkzaamheden als op de Website omschreven (in deze Algemene Voorwaarden te noemen: “het Abonnement”).
A 3.2 Het Abonnementsgeld is afhankelijk van de bedrijfsgrootte van Wederpartij. 100DIGITAAL houdt zich het recht toe het Abonnementsgeld te verhogen wanneer de bedrijfsgrootte van Wederpartij daartoe aanleiding geeft, overeenkomstig de op de Website en in de offerte aangeboden pakketten.
A 3.3 De Wederpartij is op grond van het Abonnement gerechtigd tot de in lid 1 bedoelde dienstverlening, alsmede tot het per e-mail onbeperkt stellen van vragen aan 100DIGITAAL over bedoelde werkzaamheden en het per e-mail ter beoordeling voorleggen van stukken aan 100DIGITAAL.
Artikel A 4 Annulering, onderbreking en vertraging
A 4.1 Indien de uitvoering van de Administratieve Diensten wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan 100DIGITAAL is toe te rekenen, worden de gemaakte kosten alsmede het tot dat moment in rekening te brengen honorarium door de Wederpartij aan 100DIGITAAL, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed.
A 4.2 Wederpartij is uitsluitend gerechtigd het Abonnement onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering is gemaakt, indien de hierdoor voor 100DIGITAAL ontstane schade (onder meer gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden) wordt vergoed. Annulering van het Abonnement bindt 100DIGITAAL pas na haar schriftelijke acceptatie.
Artikel A 5 Prijs en prijswijzigingen
A 5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
A 5.2 De prijs die 100DIGITAAL voor de door haar te verrichten Administratieve Diensten heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 100DIGITAAL is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.
A 5.3 Jaarrekening en aangifte VPB of IB zijn uitsluitend inbegrepen bij een minimale duur van 12 maanden Small of hoger abonnement. Bij kortere abonnementsduur zal een offerte worden afgegeven over de ontbrekende maanden waarover het jaarwerk betrekking heeft.
A 5.4 100DIGITAAL is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens. 
A 5.5 Uurtarieven voor werkzaamheden die buiten het abonnement vallen zijn:
Administratief (buiten abonnement) & HR en Salarisadministratie 	€ 75,-
Consultant software en koppelingen en projectmanagement		€ 125,-
Controller / Accountant / Partner 					€ 125,-

Artikel A 6 Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging
A 6.1 Het Abonnement, alsmede iedere andere overeenkomst, tussen 100DIGITAAL en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit. 
A 6.2 Het Abonnement kan worden opgezegd tegen het einde van het elke maand met inachtneming van de termijn van een maand. Indien binnen 12 maanden wordt opgezegd en geen onboarding fee is betaald bij het afsluiten van het abonnement is Wederpartij gehouden aan het alsnog betalen van € 195,- per administratie onboarding fee. 
A 6.3 Indien een Partij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd dan wel de wet schuldsanering natuurlijke personen op een partij van toepassing is verklaard, heeft de andere Partij het recht het Abonnement, onder voorbehoud van rechten, per direct te beëindigen.
A 6.4 Indien Wederpartij enige verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, is 100DIGITAAL gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen tegenover Wederpartij op te schorten dan wel het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, met behoud van het recht voor 100DIGITAAL op het vorderen van schadevergoeding. Al hetgeen Wederpartij op dat moment verschuldigd is aan 100DIGITAAL, wordt onmiddellijk opeisbaar.
A 6.5 100DIGITAAL is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of het Abonnement te ontbinden, indien: 
i Wederpartij de (betalings-)verplichtingen uit het Abonnement niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
ii haar na het afsluiten van het Abonnement blijkt van omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen uit het Abonnement niet (correct) zal nakomen;
iii Wederpartij de bij het sluiten van het Abonnement verlangde zekerheid niet (correct) stelt; of
iv door vertraging bij Wederpartij niet langer van 100DIGITAAL kan worden gevergd dat zij de verplichtingen uit het Abonnement tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
A 6.6 100DIGITAAL is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.
A 6.7 Indien het Abonnement wordt ontbonden zijn de vorderingen van 100DIGITAAL onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel A 7 Termijn en wijze van uitvoering van de Administratieve Diensten
A 7.1 Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en 100DIGITAAL alle benodigde informatie tijdig te verschaffen.
A 7.2 De uitvoering van de Administratieve Diensten geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn. 100DIGITAAL is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en dient alsdan eerst in de gelegenheid te worden gesteld haar prestatie te herstellen c.q. te verbeteren. Indien door Wederpartij via de Website of via e-mail een adviesvraag aan 100DIGITAAL wordt voorgelegd, dan zal 100DIGITAAL binnen twee werkdagen contact met Wederpartij doen opnemen.
A 7.3 Indien tijdens de uitvoering van een Administratieve Dienst blijkt dat ten gevolge van aan 100DIGITAAL onbekende omstandigheden of door overmacht, de Administratieve Dienst niet uitvoerbaar is, heeft 100DIGITAAL het recht het Abonnement zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.
A 7.4 100DIGITAAL is gerechtigd het Abonnement of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken, op als gemachtigde van Wederpartij c.q. opdrachtgever. 100DIGITAAL is bevoegd om namens Wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Indien de opdracht (tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden) wordt uitgebreid, dan zijn de onderhavige voorwaarden daarop eveneens onverkort van toepassing.
Artikel A 8 Geheimhouding en exclusiviteit
A 8.1 100DIGITAAL is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Administratieve Diensten zijn betrokken. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, 100DIGITAAL een informatieplicht opleggen, of voor zover Wederpartij 100DIGITAAL van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van 100DIGITAAL of met de met haar samenwerkende derden, voor zover zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk is.
A 8.2 100DIGITAAL is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Wederpartijen, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
Artikel A 9 Bezwaren
A 9.1 Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de werkzaamheden te onderzoeken of 100DIGITAAL de Administratieve Diensten deugdelijk heeft uitgevoerd. Bezwaren dienen, middels schriftelijke opgave welke zodanig is gespecificeerd dat 100DIGITAAL op grond daarvan adequaat kan handelen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de afronding van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan de nakoming van de verplichtingen uit het Abonnement tussen partijen als deugdelijk geldt.
A 9.2 100DIGITAAL is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
Artikel A 10 Betaling
A 10.1 Betaling voor de Administratieve Diensten is voor iedere maand telkens bij vooruitbetaling verschuldigd, te betalen middels automatische incasso, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, en kan Wederpartij geen aanspraak maken op de uit hoofde van het Abonnement overeengekomen Administratieve Diensten.
A 10.2 Indien automatische betaling wordt gestorneerd of onvoldoende saldo aanwezig voor de incasso zal 100DIGITAAL additioneel € 9,50 administratie kosten in rekening brengen per gebeurtenis.
A 10.3 Alternatief voor automatische incasso is het betalen van de dienst 1 jaar vooruit of elke maand een factuur met daarop €6,50 administratiekosten.
A 10.4 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij een rentevergoeding van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd of, indien de wettelijke rente hoger is, een vergoeding ter hoogte daarvan, alsmede de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de daarover berekende rente, met een minimum van € 250.
A 10.5 Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde Administratieve Diensten of leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. 
Artikel A 11 Aansprakelijkheid misverstanden
A 11.1 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van het Abonnement indien deze hun oorzaak vinden in door 100DIGITAAL niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere informatie.
Artikel A 12 Overmacht
A 12.1 Indien 100DIGITAAL de verplichtingen uit het Abonnement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte of computerstoring, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim. Wederpartij kan alsdan geen schadevergoeding vorderen.
A 12.2 100DIGITAAL zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Wederpartij. Wederpartij heeft alsdan het recht het Abonnement met inachtneming van een termijn van één (1) maand, zonder recht op schadevergoeding, schriftelijk op te zeggen, waarbij de tot dat tijdstip door 100DIGITAAL uitgevoerde Administratieve Diensten vergoed dienen te worden.
 
Artikel A 13 Aansprakelijkheid
A 13.1 100DIGITAAL en/of de Partners zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van een Administratieve Dienst, indien die schade het directe gevolg is van een handelen of nalaten van Wederpartij zelf (zoals: het niet op tijd aanleveren van cijfers, of het aanleveren van onjuiste cijfers).
A 13.2 100DIGITAAL en/of de Partners zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zijdens de Wederpartij, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid zijdens 100DIGITAAL en/of de Partners.
A 13.3 Iedere aansprakelijkheid van 100DIGITAAL en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Administratieve Dienst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door Wederpartij voor die Administratieve Dienst is betaald in de 2 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband waarmee de aansprakelijkheidsstelling is gedaan, met een maximum van € 500,=.
Artikel A 14 Intellectueel eigendom
A 14.1 100DIGITAAL behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de Administratieve Diensten, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden.
A 14.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van Wederpartij en na volledige betaling aan 100DIGITAAL.
A 14.3 Het is 100DIGITAAL toegestaan tekst- en/of beeldinformatie betreffende een project waarbij zij op enigerlei wijze betrokken is (geweest), te gebruiken voor promotiedoeleinden.
Artikel A 15 Geschillen, verjaring en toepasselijk recht
A 15.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat er een geschil aanwezig is, wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
A 15.2 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.